โลกศึกษา

เป็นวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ในภาคเรียนที่ 1/2553 นี้เปิดสอนในระดับ ม.1 ตามโครงการโรงเรียนworld class เป้าหมายให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของเราโดยในชั้น ม.1 เรียนในแง่มุมของสังคมศึกษา สอนโดย อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี เนื่องจากเป็นวิชาเปิดใหม่ยังไม่มีแบบเรียน หรือเอกสารที่ใช้อ้างอิง จะใช้หน้าบล็อคนี้สำหรับศึกษาเนื้อหา ติดต่อ และรับงานจากอาจารย์

โลกศึกษา

แนะนำสังคมโลก

Advertisements