สหกรณ์ หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างบุคคลเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ
เพื่อหาผลกำไรหรือผลประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมกัน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542  downloadเอกสารคลิ๊กที่นี่

Advertisements