เศรษฐศาสตร์มหภาค ( Macroeconomics) เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิตรวม ของประเทศ การจ้างงาน การเงินและ
การธนาคาร การพัฒนาประเทศ การค้าระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมด
นั้น เป็นปัญหาที่ กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียง
หน่วยธุรกิจเท่านั้น แต่ จะกระทบถึงบุคคล หน่วยการผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด
และเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาคนั้นจะมุ่งเน้นที่
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติเบี้องต้น (GNP) และการว่าจ้างงาน
จะหาว่าอะไรเป็น สาเหตุให้ผลิตผลรวมและระดับการว่าจ้าง งานมีการ
เคลื่อนไหวขึ้นลง เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด
คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Advertisements