เศรษฐศาสตร์จุลภาค ( Microeconomics) เป็นเศรษฐศาสตร์สาขา
หนึ่งซึ่งศึกษาพฤติกรรมและการ ตัดสินใจของบุคคล ครัวเรือน และบริษัท
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในตลาดซึ่งมีการซื้อขาย
สินค้าและบริการ เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาว่าพฤติกรรมและการตัดสินใจ
เหล่านี้มีผลกระทบอย่างไร ต่ออุป สงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ
ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคา และในทางกลับกัน ราคากำหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าและบริการอย่าง คลิ๊กอ่านทั้งหมด

Advertisements