Latest Entries »

การสหกรณ์

สหกรณ์ หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างบุคคลเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ
เพื่อหาผลกำไรหรือผลประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมกัน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542  downloadเอกสารคลิ๊กที่นี่

เกษตรทฤษฎัใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดย เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ระบบเงินตรา เป็นระบบที่ใช้แลกเปลี่ยน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมาเป็นเวลานาน ทุกประเทศต่างก็มีสกุลเงิน และเงินตราเป็นของตน จึงควรที่ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์จะได้ศึกษา

ข้อมูล ตัวอย่างรูปภาพเงิน,ชื่อสกุลเงิน,รหัสสกุลเงิน,สัญลักษณ์ของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น บาฮามาส(Bahamas) สกุลเงิน Bahamian dollar รหัสสกุลเงิน BSD สัญลักษณ์ B$

เข้าศึกษาข้อมูลโดยคลิ๊กที่นี่

เนื้อหาต่อไปนี้คัดมาจากหนังสือ”หัวไม่ดีก็เรียนได้” สำนักพิมพ์ครอบครัว
จะ เริ่มอย่างไรให้เรียนดี
1. ความสำเร็จ ในการเรียน
ผู้เรียนที่ไม่ค่อยประสพความสำเร็จมักมีลักษณะดังนี้
1. เป็นคนชอบละทิ้งงานไว้ก่อนแล้วค่อยทำเมื่อนาทีสุดท้าย
2. เสียสมาธิหันเหความสนใจจากการเรีบยโดยง่าย
3. เมื่อเจองานยาก จะขาดความมานะพยายาม
4. ไม่ได้เรียนเพื่อต้องการความรู้ แต่ใช้การสอบกระตุ้นการเรียน
5. ไม่มีการวางแผนและตารางการทำงาน
จะ เห็นว่าสาเหตุทั้ง 5 ข้อไม่เกี่ยวกับสมองหรือความฉลาดเลย

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

สำหรับวิชาประวัติศาสตร์สากล ได้จัดทำเนื้อหาสำหรับให้นักเรียนทบทวนหรือศึกษาล่วงหน้าจึงได้ทำหน้าบล็อคใหม่ชื่อ history blog ซึ่งจะใช้นำเสนอผลงานของนักเรียนเรื่อง แหล่งอารยธรรมโลกด้วย เข้าบล็อคประวัติศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

ช่วงวันที่ 23 – 25 มิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง รู้เศรษฐกิจไทย จัดโดยศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จ.ขอนแก่น จึงจะแนะนำนักเรียนให้เข้าศึกษาเว็บไซต์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการค้่าระหว่างประเทศของไทยและเรื่องหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าเว็บไซต์คลิ๊ก

เศรษฐศาสตร์มหภาค ( Macroeconomics) เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ผลผลิตรวม ของประเทศ การจ้างงาน การเงินและ
การธนาคาร การพัฒนาประเทศ การค้าระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมด
นั้น เป็นปัญหาที่ กว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียง
หน่วยธุรกิจเท่านั้น แต่ จะกระทบถึงบุคคล หน่วยการผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด
และเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาคนั้นจะมุ่งเน้นที่
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติเบี้องต้น (GNP) และการว่าจ้างงาน
จะหาว่าอะไรเป็น สาเหตุให้ผลิตผลรวมและระดับการว่าจ้าง งานมีการ
เคลื่อนไหวขึ้นลง เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด
คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ( Microeconomics) เป็นเศรษฐศาสตร์สาขา
หนึ่งซึ่งศึกษาพฤติกรรมและการ ตัดสินใจของบุคคล ครัวเรือน และบริษัท
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในตลาดซึ่งมีการซื้อขาย
สินค้าและบริการ เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาว่าพฤติกรรมและการตัดสินใจ
เหล่านี้มีผลกระทบอย่างไร ต่ออุป สงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ
ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคา และในทางกลับกัน ราคากำหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าและบริการอย่าง คลิ๊กอ่านทั้งหมด